Lid worden van Theatergroep Trappaf?

Voorwaarden Lidmaatschap Theatergroep Trappaf
Theatergroep Trappaf is een vereniging. Het lidmaatschap van Theatergroep Trappaf is, vooralsnog,
gratis.

De vereniging kent leden in 3 leeftijdscategorieën:
● 6 tot 13 jaar
● 13 tot 16 jaar
● 16 jaar en ouder

Het doel van de Theatergroep is theateractiviteiten te creëren voor alle leeftijdscategorieën
Leden -van 16 jaar en ouder- ontvangen uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen. Van
hen wordt verwacht dat zij daarbij aanwezig zijn.
Theatergroep Trappaf brengt onder andere familie producties in het Natuurtheater, Sinterklaas
producties, locatie theaterproducties, zaal producties en jeugd- of kinderproducties. Tevens verleent zij
medewerking aan activiteiten met een theater karakter zoals grimeren, workshops etc.

Een lid handelt altijd in het belang en de geest van de Theatergroep.

Als actief betrokken lid aan een van de voorstellingen ga je akkoord met de verwachting om deel te
nemen aan activiteiten ter promotie van de Theatergroep. Dit kan bijvoorbeeld door deelname aan de
koningsmarkt, carnavalsoptocht, verspreiden van promotiemateriaal ten behoeve van de Theatergroep
danwel een specifieke productie. Tevens kan een lid zich onder meer inzetten voor ondersteuning bij
grime, decorbouw, kleding of overige facilitaire zaken.
Van leden die zich voor een bepaalde productie hebben aangemeld wordt verwacht dat zij zich
volledig inzetten voor deze productie. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van aanwezigheid: van
spelers wordt verwacht dat zij op alle repetities en tijdig aanwezig zijn maar ook op gebied van kennis
van tekst en beweging en concentratie bij de repetitie momenten.
Daarnaast wordt verwacht dat alle spelende leden bij een productie alle uitvoeringen, alsmede de
generale repetitie en de als verplicht aangemerkte repetities aanwezig zullen zijn.

Mocht men absoluut op ’n bepaalde avond niet kunnen repeteren (in beginsel gelden slechts zaken
als ziekte of vakantie als legitieme reden, met een maximum van 3 repetities) dient dit tijdig
doorgegeven te worden aan de daarvoor aangestelde persoon. Bij veelvuldige afwezigheid is,
afhankelijk van de reden, het bestuur bevoegd dit lid te schorsen.

Leden hebben het recht om deel te nemen aan cursussen gefaciliteerd door de Theatergroep. Ook
mag men met eigen initiatieven komen. In overleg met het bestuur kunnen leden op kosten van de
vereniging worden opgeleid. Er kan voor deelname aan een cursus een eigen bijdrage worden
gevraagd. Wel wordt verwacht van deelnemers aan cursussen dat zij de opgedane kennis toepassen
binnen of ten dienste van Theatergroep Trappaf (zie Huishoudelijk reglement Artikel 5.1).

Een lid stelt de Theatergroep niet in een slecht daglicht en doet niets wat schadelijk kan zijn voor de
Theatergroep of zorgt voor stagnatie van een theaterproductie.
Wanneer dit wel het geval is, zal deze persoon een officiële waarschuwing ontvangen van het bestuur.
Bij een tweede officiële waarschuwing kan het bestuur overgaan tot royement van het betreffende lid.
Bij opzettelijke beschadiging van de Theatergroep kan het bestuur beslissen om zonder waarschuwing
over te gaan tot een royement.

In geval van geschil over de uitleg van de bepalingen van deze voorwaarden en in gevallen waarin
deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur.

Meld je direct aan!