Huishoudelijk reglement Theatergroep Trappaf

Algemene bepalingen

Artikel 1
De vereniging draagt de naam Theatergroep Trappaf (hierna te noemen ‘vereniging’) en is bij notariële akte
opgericht op 14-12-2011 te Oisterwijk. De vereniging is gevestigd te Oisterwijk.

Leden

Artikel 2
Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel van de
vereniging na te streven en mee te werken aan het middel ter bevordering van dit doel. Het doel van de
vereniging is te lezen in de statuten artikel 2.

Artikel 3
Nieuwe leden kunnen zich eenvoudig aanmelden door een mail te sturen naar het secretariaat of via de
website.
De vereniging vraagt geen contributie aan haar leden. Mocht wijziging hiervan noodzakelijk zijn, kan dit pas
worden doorgevoerd na toestemming in een Algemene Ledenvergadering.
Als lid van de vereniging hebben zij zich te houden aan de voorwaarden zoals deze omschreven zijn in de
bijlage ‘Voorwaarden lidmaatschap Theatergroep Trappaf’.

Artikel 4
Alle leden hebben hierna te noemen rechten en plichten.
1. Bij toetreding als lid hebben zij recht op inzicht van de statuten, het huishoudelijk reglement en de
voorwaarden lidmaatschap. Deze kunnen gedownload worden van de website van de vereniging.
Daarnaast worden het huishoudelijk reglement en de voorwaarden lidmaatschap per mail
toegezonden aan het nieuwe lid, zodat het nieuwe lid op de hoogte is van de inhoud van eerder
genoemde documenten.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan bijeenkomsten/evenementen.
3. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen via het secretariaat bij het bestuur in te
dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken en
over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat dit heeft
ingediend.
4. Zij hebben de plicht om gegevens voor bereikbaarheid door te geven aan het bestuur.
5. Zij hebben de plicht tot het naleven van de reglementen van de vereniging. De statuten,
Huishoudelijk reglement en Voorwaarden lidmaatschap.
6. Zij hebben de plicht om, zodra toegezegd is deel te nemen aan een productie, zij dit ook volmaken
tot na de uitvoeringen. Eventuele opzegging (van het lidmaatschap) kan pas nadien plaatsvinden.
7. Zij hebben de plicht om respectvol om te gaan met andere leden van de theatergroep.
8. Zij hebben de plicht om respectvol om te gaan met materialen van de theatergroep en van de
repetitielocatie. Dit geldt ook voor materiaal dat ter bruikleen is aan de theatergroep.
9. Zij hebben de plicht het formulier Toestemmingsverklaring gebruikmaking van foto en filmmateriaal
te ondertekenen. Dit heeft verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Voor leden onder de 16 jaar oud zal de ouder/verzorger moeten ondertekenen.

Artikel 5
1. Personen op kosten van de vereniging opgeleid verplichten zich voor een periode van minimaal 2
jaar al of niet lid van de vereniging zijnde, de kennis, verkregen door een opleiding, ten dienste te
stellen van de vereniging. Bij gebrek aan opgeleide krachten kan iemand van buiten de vereniging
worden aangetrokken.
2. Bij vroegtijdig verzaken van deze verplichting zal een bepaald percentage van de opleidingskosten
teruggevorderd worden. Terugvordering in kosten zal in overleg met het bestuur van de vereniging
plaatsvinden. Vergoedingen voor benodigde materialen worden per notulen van de vereniging
bepaald.
3. Hij/zij die de regie voert van een bepaalde productie heeft uit hoofde van zijn/haar functie een
doorslaggevende stem bij het tot stand komen van de rolverdeling en heeft daarvoor en voor de
artistieke kant van de productie de eindverantwoording. Hij/zij kan rekenen op medewerking van de
diverse afdelingen om gezamenlijk een goede productie te maken.
4. Bij het maken van de rolverdeling wordt uitgegaan van het eigen spelersbestand. In bijzondere
gevallen kan hiervan in overleg met het bestuur van de vereniging worden afgeweken.

Het Bestuur

Artikel 6
Taken van de voorzitter:
1. Leiding geven en toezicht houden op ontwikkelingen in de vereniging.
2. De vergaderingen bijeenroepen.
3. Woordvoerder zijn bij alle officiële vertegenwoordigingen, tenzij deze taak aan een ander
bestuurslid is overgedragen.

Taken van de secretaris:
1. Correspondentie voeren namens het bestuur, alle van de uitgaande stukken te ondertekenen,
afschriften hiervan bijhouden en deze als ingekomen stukken bewaren.
2. Het notuleren van de bestuursvergaderingen, tenzij deze taak aan een ander bestuurslid is
overgedragen.
3. Het archief beheren.
4. Opschonen van de ledenlijst; eens in de vijf (5) jaar worden leden die in deze periode geen
activiteiten hebben uitgevoerd van de ledenlijst afgehaald nadat zij hiervoor schriftelijk
toestemming hebben gegeven.
5. Zorgen voor bekendmaken van veranderingen of aanvullingen in de statuten en/of reglementen.
6. Het bijhouden van een ledenlijst, in samenwerking met degenen die de verantwoording hebben
over de spelersgroepen.

Taken van de penningmeester:
1. De gelden van de vereniging beheren.
2. Zorgen voor het innen van aan de vereniging toekomende gelden en zorg dragen voor de door het
bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde begroting en uitgaven.
3. Verslag van de financiële toestand uitbrengen in de Algemene Ledenvergadering.
4. Het maken van een begroting.

Artikel 7
Het bestuur is belast met de uitvoering van alle geldig genomen besluiten van de Algemene
Ledenvergadering en met de behartiging van de belangen van de vereniging. Elk bestuurslid heeft zijn
eigen portefeuille.

Algemene Bepalingen

Artikel 8
Wijzigingen van dit reglement kunnen alleen plaatsvinden in een Algemene Ledenvergadering, indien de
desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld. Een zodanige oproepingsbrief moet ten
minste vier weken voor deze vergadering aan de leden worden toegezonden.

Artikel 9
In gevallen van geschil over de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Thans fungeren als bestuursleden;

Voorzitter Max Lapien
Secretaris Peter Deen
Penningmeester Loes Schouten-Lommerse
Bestuurslid Fer Damhuis